赋得风光草际浮拼音版、注音及读音 国际音际用汉字怎幺读

2019-07-13 04:38:36 类别:健康 来源:豆子网

  赋得风光草际浮拼音版、注音及读音:

文学家:徐铉

fù dé fēng guāng cǎo jì fú

赋得风光草际浮

sù lù yī fāng cǎo,chūn jiāo gǔ mò páng。fēng qīng bù jìn yǎn,rì zǎo wèi xī yáng。
宿露依芳草,春郊古陌旁。风轻不尽偃,日早未晞阳。
gěng gěng yī píng yuǎn,lí lí rù wàng zhǎng。yìng kōng wú dìng cǎi,piāo jìng yǒu yú guāng。
耿耿依平远,离离入望长。映空无定彩,飘径有馀光。
zhǎn ruò hé zhū luàn,fēn rú jué huǒ yáng。shī rén duō gǎn wù,níng sī rào chí táng。
飐若荷珠乱,纷如爝火飏.诗人多感物,凝思绕池塘。